დავალება: CSS ბლოკები (DIV)

შექმენით ერთი დიდი ბლოკი, მასში განათავსეთ სამი პატარა ბლოკი და და ამ სამიდან პირველში განათავსეთ ორი პატარა ბლოკი. გამოიყენეთ იდენტიფიკატორები და კლასები. მიანიჭეთ სხვადასხვა ფერი და ჩარჩოს სხვადასხვა სტილი. 
გართულებული დავალება. განვლილი მასალიდან თქვენი ცოდნის ფარგლებში შესაძლებელია შვილობილი ბლოკების ჰორიზონტალურად გვერდიგვერდ განლაგება.
შედეგად ასეთი სურათი უნდა მიიღოთ.

დავალება: CSS ბლოკები (DIV)