ვალიდაცია და წერილის გაგზავნა

1) საიტიდან https://www.w3schools.com/ ამოიწერეთ სრული ფორმის კოდი    https://tryphp.w3schools.com/showphp.php?filename=demo_form_validation_complete და გადააკეთედ ისე, რომ მონაცემები $name; $email; $website(ჩაწერეთ სკოლის საიტი);  $comment; $gender; გადაეცეს შემსრულებელ საიტს, მაგ; script.php, რომელიც ამ მონაცემებს გამოიტანს საიტზე.
2) შექმენით ფორმა შემდეგი შესატანი ველებით: სახელი, ფოსტა, თემა, გზავნილი  და გადაეცით ფოსტის გამგზავნ სკრიპტს. სკრიპტის ნიმუშად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ან აქედან https://www.w3schools.com/php/func_mail_mail.asp აღებული გამგზავნი ნაწილი, ან ეს კოდი

	 <?php
	
	
	// Replace this with your own email address
	$siteOwnersEmail = 'user@website.com';
	
	
	
	
	if($_POST) {
	
	
	    $name = trim(stripslashes($_POST['contactName']));
	    $email = trim(stripslashes($_POST['contactEmail']));
	    $subject = trim(stripslashes($_POST['contactSubject']));
	    $contact_message = trim(stripslashes($_POST['contactMessage']));
	
	
	    // Check Name
	    if (strlen($name) < 2) {
	        $error['name'] = "Please enter your name.";
	    }
	    // Check Email
	    if (!preg_match('/^[a-z0-9&\'\.\-_\+]+@[a-z0-9\-]+\.([a-z0-9\-]+\.)*+[a-z]{2}/is', $email)) {
	        $error['email'] = "Please enter a valid email address.";
	    }
	    // Check Message
	    if (strlen($contact_message) < 15) {
	        $error['message'] = "Please enter your message. It should have at least 15 characters.";
	    }
	    // Subject
	    if ($subject == '') { $subject = "Contact Form Submission"; }
	
	
	
	
	    // Set Message
	    $message .= "<br />Email from: " . $name . "<br />";
	    $message .= "Email address: " . $email . "<br />";
	    $message .= "Subject: <br />";
	    $message .= $subject;
	    $message .= "<br />Message: <br />";
	    $message .= $contact_message;
	    $message .= "<br /> ----- <br /> This email was sent from your site's contact form. <br />";
	
	
	    // Set From: header
	    $from =  $name . " <" . $email . ">";
	
	
	    // Email Headers
	    $headers = "From: " . $from . "\r\n";
	    $headers .= "Reply-To: ". $email . "\r\n";
	    $headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
	    $headers .= "Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1\r\n";
	
	
	
	
	    if (!$error) {
	
	
	        ini_set("sendmail_from", $siteOwnersEmail); // for windows server
	        $mail = mail($siteOwnersEmail, $subject, $message, $headers);
	
	
	        if ($mail) { echo "<html>  <a href='http://localhost/hotel'>OK</a></html>";}
	        else { echo "Something went wrong. Please try again."; }
	        
	    } # end if - no validation error
	
	
	    else {
	
	
	        $response = (isset($error['name'])) ? $error['name'] . "<br /> \n" : null;
	        $response .= (isset($error['email'])) ? $error['email'] . "<br /> \n" : null;
	        $response .= (isset($error['message'])) ? $error['message'] . "<br />" : null;
	        
	        echo $response;
	
	
	    } # end if - there was a validation error
	
	
	}
	
	
	?>
	
 
 
გაგზავნილ ფოსტას შეამოწმებთ დენვერის ტემპ-ფოლდერში. tmp>!sendMail

 

რთული დავალება: 

 
პირველი დავალების შემსრულებელი კოდი გადააკეთედ ისე, რომ გადმოცემული მონაცემები გაიგზავნოს ფოსტით.