მეხუთე დავალება (ვიდეო)

  თქვენს მიერ შექმნილ საიტის მაკეტში ჩაამატეთ ვიდეოები ორივე მეთოდით.
მითითება:  მეორე მეთოდში ვიდეოზე სურათის (პოსტერის) დადებისას გაითვალისწინეთ სურათის ზომები, მოიყვანეთ ვიდეოს ზომასთან შესაბამისობაში.